Un haiku è per sempre

奥まった場
家族から出す
いい考え

okumatta ba
kazoku kara dasu
ii kangae

storie segrete
come una famiglia
grandi idee

Hattori Ransetsu
(1654 – 1707)

Potrebbero interessarti anche...