Taggato: Haiku

Un haiku è per sempre

Un haiku è per sempre

奥まった場 家族から出す いい考え okumatta ba kazoku kara dasu ii kangae storie segrete come una famiglia grandi idee Hattori Ransetsu (1654 – 1707)